فرم ثبت سفارش

موقعیت و وضعیت نیروهای ما

نقشه زیر موقعیت و وضعیت نیرو های ما را در تهران نشان میدهد میتوانید با قرار دادن موس روی هر موقعیت وضعیت و شماره تماس نیروی مربوطه را مشاهده نمایید

1
2
3
1

آقای x … وقت آزاد تلفن 09000000000

2

آقای y …. وقت آزاد تلفن تماس 09000000000

3

آقای z …. مشغول تلفن تماس 09000000000